ครูการเรียนร่วมเด็กพิการ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่