ครูการเรียนร่วมเด็กพิการ

นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ