กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกผล แผนสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ