ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ชั้น ป.6 , ม.3
ประถมศึกษาปีที่ 6 
วันที่ 31 มกราคม 2558
สนาม โรงเรียนบ้านเขานางต่วม

มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558
สนาม โรงเรียนอุดมพัฒนา
25 มี.ค. 57 ถึง 25 ก.พ. 57 งานกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง โรงเรียนบ้านคลองกำลัง