กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย สุขแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวบงกชรัตน์ สนธิรัตน์
ครู คศ.1