กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย สุขแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบงกชรัตน์ สนธิรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0