คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย อินยิ้ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เกียรตินนทฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรรถชรัตน์ ศรชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเจนจิรา จรูญจิตรวีร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช รอดสอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย นิลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์หรือตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง แตงโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำลัง
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :