คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย อินทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง แตงโพธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอกสมชาย อำภูธร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ นุ่มมีศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง โฉมอินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช รอดสอน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป์ เรืองศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/เลขานุการ