กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกันยารัตน์ ท้วมเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววลัยลักษณ์ ฉ่ำศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5