กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกันยารัตน์ ท้วมเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลัยลักษณ์ ฉ่ำศรี
ครูผู้ช่วย