กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ