ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จรูญจิตรวีร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 สิงหาคม 2526 - 8 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน