พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

       ๒. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่สอน  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       ๓. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย

                ด้านคุณภาพผู้เรียน

          . ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้  รักการอ่าน  มีความสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาได้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

          ผู้เรียนมีสุขภาพกายและพลานามัยที่สมบูรณ์  มีสุนทรียภาพและลักษณ์นิสัยทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ด้านการเรียนการสอน

          ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านการบริหาร

          สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและมีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง

          สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ด้านการพัฒนาชุมชน

            . สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ช่วยในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชน