ประถมศึกษา

นายเชาวลิต หาญณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4