ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๑๘ โดยมี นายธนุช  อิศรางกุล ณ อยุธยา นายอำเภอหนองบัวเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายย้อย ทับทิมหัวหน้าหมวดการศึกษา สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน และคณะครู  โดยมีนายสัมพันธ์  มัฆวาลย์ เป็นครูใหญ่   มีนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คนเศษ อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว แบบ ป.๑ซ ปลูกสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง  มุงสังกะสี เปิดโล่งไม่มีฝาขนาด ๓ ห้องเรียน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร มีโต๊ะและม้านั่ง จำนวน ๒๔ ชุด กระดานดำ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นป้ายสถิติ จำนวน ๑ แผ่น และเสาธง จำนวน ๑ ต้น มีครูทำการสอนเพียงคนเดียว มีพื้นที่ดินที่ประชาชนบริจาค จำนวน ๑ ไร่ และหาเพิ่มอีก ๖ ไร่

                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑จ. ขนาด ๖ ห้องเรียน กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง ส้วม ๔ ที่นั่ง ๑ ที่ปัสสาวะ จำนวน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์แบบ   ๓๑๒  จำนวน  ๑  หลัง ถังน้ำคอนกรีตเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓   ลูกบาศก์เมตร จำนวน  ๑   ชุด  แต่งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอต้องขอรับบริจาคจากประชาชนเพิ่มเติม 

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ได้เข้ามาครอบคลุมพื้นที่ดินทางการเกษตร และจัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒ / ๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ขนาด  ๓  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ คือ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ชนิดที่นั่งเดี่ยว  กระดานดำ  เก้าอี้ครู  ตู้ไม้เก็บเอกสาร  ในงบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท บ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ราคางบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท    ถังน้ำคอนกรีตเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๐ ลูกบาศก์เมตรพิเศษ จำนวน ๑ ชุด ส้วม ๖๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง (แบบ ๒ ที่นั่ง ๑ ที่ปัสสาวะ) งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้งบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ในการรื้อย้ายบ้านพักครูแบบกรมสามัญของโรงเรียนที่ก่อสร้างอยู่ที่นอกบริเวณโรงเรียนเข้ามาสร้างในบริเวณโรงเรียน

                        ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ป.๑ซ. ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้และอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบแบบใหม่เพื่อใช้เป็นห้องสหกรณ์โรงเรียน ห้องประชาธิปไตย และโรงเก็บรถนักเรียน  โดยทางโรงเรียนหา       งบประมาณในการรื้อถอนและก่อสร้างโดยขอบริจาคจากชุมชน ประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศึกษา   ผู้มีจิตศรัทธาโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบสปช.๖๐๑/๒๕๒๖  จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ ที่ปัสสาวะ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ(รื้อย้าย) จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มทำการเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวนครูเพิ่มขึ้น  จึงทำให้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  (รื้อย้าย) จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท บ่อเลี้ยงปลา ๑ บ่อ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. ๒๐๓/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๘๙,๐๐๐ บาท สนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท และอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน งบประมาณ ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณจาก รพช. ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบรพช.(ความจุ ๒๐ ลบ.ม.) จำนวน ๑ ถัง งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดในการจัดสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พิเศษ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่อาคารเรียน แบบป.๑จ. อาคารเอนกประสงค์แบบ ๓๑๒ ติดตั้งไฟฟ้าที่อาคารแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๙ งบประมาณ๑๒๔,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ๙๙,๕๐๐ บาท งบประมาณในการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ๔๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ /๒๕๒๙ ขนาด ๑ ชั้น ๕ ห้องเรียน งบประมาณ ๒,๐๔๙,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ๖๔,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา๐๒๗๙,๐๐๐๐บาท๐และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ๙๙,๕๐๐ บาท งบประมาณในการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ๔๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (โดยการผลักดันงบประมาณจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๙) และประชาชนบริจาคในการก่อสร้าง อาคารสหกรณ์ร้านค้าชุมชน ๑ หลัง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณจากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ในการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำตำบล (สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล และสนามตะกร้อ) ๑ สนาม จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑จ. เพื่อปรับปรุงเป้นห้องประชุมและโรงอาหารโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ และได้รับงบประมาณในการจัดสร้างลานเอนกประสงค์ ๑ สนาม จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวศึกษา (ขนาด ๔ ห้องเรียน) จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากการบริจาคของประชาชน จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใน การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับการบริจาคเครื่อง คอมพิวเตอร์

จากคณะกงศุลใหญ่ประจำรัฐชิกคาโก จำนวน ๕ เครื่อง

              ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับจัดสรรจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา จากวัดพระธรรมกาย

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา จากการบริจาคของประชาชน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และได้รับการบริจาคจากชุมชน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณในการติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากสำนักงบประมาณ   จำนวน  ๔๙๕,๔๐๗.๐๐ บาท

                    ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน   ๖   เครื่อง

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์  เขต  ๓  ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด(อาคารเรียนแบบสปช.๑๐๒/๒๕๒๖  )  เป็นเงิน   ๓๘๐๐๐๐   บาท 

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองกำลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองกำลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท

                        ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ในโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

โครงการจัดคุ้มบ้าน  สร้างเสริมการศึกษา”  จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)  ประจำปี  ๒๕๕๔  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท

                        ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ  ๓  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)