คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัทนวิภา โคกนิล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไชยวัฒน์ เอี่ยมกระจ่าง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3