กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเอื้องฟ้า ลาพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร จันทร์เพียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0