กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเอื้องฟ้า ลาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิริพร จันทร์เพียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3