กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ศิริจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ อยู่ป้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0