กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ศิริจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ อยู่ป้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0